Икона умиление где находится оригинал


Икона Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская

[из рукопи́сных ака́фистников Серафи́мо-Диве́евскаго монастыря́]

Текст утвержден Священным Синодом
Русской Православной Церкви
21 октября 2016 года (журнал № 96)

Конда́к 1

Избра́нней от всех родо́в Бо́жией Ма́тери и Цари́це, умиле́нно моля́щейся за ны ко Го́споду и о́браз Умиле́ния Своего́ нам дарова́вшей ми́лостиво, похва́льное пе́ние и моле́ние прино́сим Ти, Богоро́дице. Ты же, я́ко Всеми́лостивая на́ша Засту́пница и Всеблага́я Помо́щница, от вся́ких бед нас изба́ви, да зове́м Ти: Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

И́кос 1

А́нгел земны́й и челове́к Небе́сный, преподо́бный ста́рец Серафи́м ико́ну Твою́ святу́ю, Богоро́дице Де́во, я́ко драгоце́нное сокро́вище в свое́й ке́ллии стяжа́ и пред не́ю усе́рдныя моли́твы Тебе́ принося́, Всепе́тая, во вся дни подви́жническаго жития́ своего́ благоумиле́нно, Ра́достию всех ра́достей Тя наименова́, си́це Тебе́ взыва́я:

Ра́дуйся, обра́довавшая па́дшее челове́чество всесвяты́м Твои́м Рождество́м;

ра́дуйся, Спаси́теля ми́ру нетле́нно ро́ждшая и де́вство сохра́ньшая преди́вно.

Ра́дуйся, Ма́ти и Де́во преблагослове́нная;

ра́дуйся, Богоро́дице препросла́вленная.

Ра́дуйся, пала́то Бо́га Сло́ва прекра́сная;

ра́дуйся, светоно́сная ло́жнице Царя́ царе́й.

Ра́дуйся, проро́ческих глаго́лов сбытие́ прине́сшая;

ра́дуйся, апо́стольския про́поведи кре́пкое вспоможе́ние.

Ра́дуйся, преподо́бных похвало́ и дев велича́ние;

ра́дуйся, челове́ческаго ро́да возвыше́ние.

Ра́дуйся, скорбя́щих утеше́ние;

ра́дуйся, боля́щих исцеле́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 2

Ви́дев себе́ боле́знию зе́льною одержи́ма, блаже́нный Серафи́м усе́рдно моля́ше Тя, Богоро́дице Де́во, о по́мощи и исцеле́нии, и се́, а́бие предста́ла еси́ ему́ во све́те Небе́снем со апо́столома Петро́м и Иоа́нном Богосло́вом и, ре́кши: "Сей от ро́да На́шего есть", исцеле́ние ско́ро ему́ дарова́ла еси́, да пое́т немо́лчно Сы́ну Твоему́ и Бо́гу хвале́бную песнь: Аллилу́ия.

И́кос 2

Разуме́в свое́ исцеле́ние, Твои́м посеще́нием благода́тным соверши́вшееся, блаже́нный Серафи́м прославля́ше, Богоро́дице, ве́лию к нему́ Твою́ ми́лость, ико́ну же святу́ю благогове́йно почита́ше и сию́ благода́ти прича́стну именова́ше, е́йже и мы ны́не покланя́ющеся, си́це Тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, обра́довавшая избра́нника Бо́жия Твои́м посеще́нием;

ра́дуйся, в неду́зе исцеле́ние ему́ пода́вшая скоропредста́тельно.

Ра́дуйся, при́сным Своему́ ро́ду ми́лостиво его́ наре́кшая;

ра́дуйся, открове́нии Боже́ственными его́ просвети́вшая.

Ра́дуйся, в тече́нии жи́зни его́ многокра́тно ему́ явля́вшаяся;

ра́дуйся, на по́двиги поста́ и моли́твы неви́димо его́ укрепля́вшая.

Ра́дуйся, в пустынножи́тии и затво́ре сла́дкая его́ Собесе́днице;

ра́дуйся, от враг ви́димых и неви́димых держа́вная его́ Засту́пнице.

Ра́дуйся, и нам гре́шным явля́ющая от ико́ны Твоея́ мно́гия ми́лости и щедро́ты;

ра́дуйся, и нас недосто́йных не лиша́ющая Твои́х благодея́ний благода́тных.

Ра́дуйся, неду́ги на́ша врачу́ющая безме́здно;

ра́дуйся, печа́ли на́ша утоля́ющая радостотво́рно.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 3

Си́ла Бо́жия де́йствоваше чрез святу́ю ико́ну Твою́, Умиле́ние имену́емую, Богоро́дице Пречи́стая, егда́ сия́ в ке́ллии преподо́бнаго Серафи́ма пребыва́ше и исцеле́ния ве́рным источа́ше, и́же отвсю́ду к нему́ прихожда́ху и от Тебе́ мно́гия да́ры благода́тныя улуча́ху, благода́рно пою́ще Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 3

Име́я ве́ру и любо́вь к Тебе́, Богоро́дице, преподо́бный Серафи́м по Бо́зе всю наде́жду свою́ на Тя возлага́ше, ико́ну же Твою́ святу́ю благогове́йно почита́ше, свещи́ и еле́й пред не́ю возжига́я и те́пле моля́ся Тебе́, да бу́деши ему́ Помо́щница во спасе́ние. О сем и мы Тя мо́лим, Преблага́я, и со усе́рдием пое́м:

Ра́дуйся, свеще́ всеми́рная, мрак язы́ческий просвети́вшая Све́том Христо́вым;

ра́дуйся, Ста́мно всезлата́я, в не́йже угото́вася Хлеб Небе́сный.

Ра́дуйся, денни́це Со́лнца пра́вды;

ра́дуйся, заре́ невече́рняя безсме́ртныя жи́зни.

Ра́дуйся, па́дшаго челове́ческаго естества́ обновле́ние;

ра́дуйся, дре́вния вражды́ разруше́ние.

Ра́дуйся, ра́достное святы́х созерца́ние;

Ра́дуйся, сла́досте, услади́вшая го́речь грехо́вную.

Ра́дуйся, о́блаче, ро́су спаси́тельную источи́вый;

ра́дуйся, алава́стре, ми́ра Боже́ственнаго по́лный.

Ра́дуйся, окамене́нных серде́ц умягче́ние;

ра́дуйся, ве́ры и благоче́стия возраще́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 4

Бу́ри грехо́вныя избежа́ти и в ти́хое приста́нище покая́ния приити́ помози́ нам, Пречи́стая Де́во, Искупи́теля и Спаси́теля душ на́ших ро́ждшая и Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щая; простри́ к Нему́ богоно́снеи Твои́ ру́це и умоли́ Его́ бла́гость вся ны поми́ловати и спасти́, да благода́рне пое́м Ему́ о Тебе́ славосло́вия песнь: Аллилу́ия.

И́кос 4

Слы́шавше о премно́гих чудесе́х Твои́х, Богоро́дице Де́во, от ико́ны Твоея́ святы́я явле́нных и присноявля́емых ве́рным, ра́дуемся мы гре́шнии, я́ко дарова́ла еси́ нам таковы́й благода́тный зало́г Твоего́ к нам благоволе́ния, Всеблага́я, и от ра́достных и благода́рных усте́н сицево́е прино́сим Ти пе́ние:

Ра́дуйся, оби́тель дев под Ма́терний покро́в Твой ми́лостиво прие́мшая;

ра́дуйся, оби́тель ма́лую и убо́гую распространи́вшая и духо́вно обогати́вшая.

Ра́дуйся, обетова́ние Твое́, пра́ведному Серафи́му о ней изрече́нное, ве́рно испо́лнившая;

ра́дуйся, ико́ною Твое́ю пребыва́ти в ней изво́лившая.

Ра́дуйся, наде́ждо на́ша пресвята́я;

ра́дуйся, Ма́ти на́ша преблага́я.

Ра́дуйся, до́брая Младопита́тельнице де́вам;

ра́дуйся, вдов и сиро́т Попечи́тельнице благоми́лостивая.

Ра́дуйся, заступле́ние на́ше от враго́в неви́димых;

ра́дуйся, Помо́щнице на́ша в неча́янных беда́х.

Ра́дуйся, стено́, огражда́ющая нас от грехо́вных собла́знов ми́ра;

ра́дуйся, покро́ве, покрыва́яй всех к Тебе́ притека́ющих.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 5

Боготе́чная звезда́, свята́я ико́на Твоя́, Богоро́дице Де́во, лучи́ Бо́жия благода́ти неви́димо испуща́ет и ду́ши ве́рных озаря́ет. Сию́ и мы с ве́рою и благогове́нием лобыза́юще, в ско́рбех утеше́ние, в боле́знех врачество́ безме́здное от Тебе́, Влады́чице, прие́млем, и славосло́вяще многопе́тое и преблагослове́нное и́мя Твое́, ра́достно пое́м Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́дев Тя, Богоро́дице, преподо́бный Серафи́м в пресла́вный день Благове́щения, прише́дшую к нему́ в смире́нную его́ ке́ллию со А́нгелы, Предте́чею, Богосло́вом и ли́ком святы́х дев, ра́дости преми́рныя испо́лнися, и сия́ше лице́ его́ ста́рческое красото́ю Небе́сною. Ты же, сла́вою Боже́ственною его́ озаря́ющи, ми́лостиво бесе́довала еси́ с ним, я́коже со дру́гом при́сным, обетова́нии благи́ми возвеселя́ющи ду́шу его́ и си́ми подвиза́ющи нас вопи́ти Тебе́:

Ра́дуйся, обра́дованная Присноде́во;

ра́дуйся, Неве́сто неневе́стная.

Ра́дуйся, Цари́це Го́рних и до́льних;

ра́дуйся, Предводи́тельнице де́вственных ликостоя́ний.

Ра́дуйся, от Небе́сных высо́т посеща́ющая земноро́дных;

ра́дуйся, явля́ющая лице́ Твое́ пречи́стое избра́нником Бо́жиим.

Ра́дуйся, ли́ки святы́х, спутеше́ствующия Тебе́, име́вшая;

ра́дуйся, собо́р святы́х дев с Собо́ю приве́дшая.

Ра́дуйся, де́ве смире́нней и трепе́щущей явле́ния Твоего́ сла́ву показа́вшая;

ра́дуйся, бесе́ды Твоея́ Боже́ственныя ту удосто́ившая.

Ра́дуйся, ста́рца Серафи́ма посеще́нием Твои́м облагода́тствовавшая;

ра́дуйся, с ним и вся ны духо́вно возвесели́вшая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 6

Пропове́дуемо и везде́ похваля́емо есть от ве́рных посеще́ние Твое́, Ма́ти Бо́жия, его́же преподо́бнаго Серафи́ма сподо́била еси́. Сие́ посеще́ние Твое́ всеблаго́е и мы днесь благогове́йно воспомина́юще, благода́рственныя пе́сни Тебе́ прино́сим, Пречи́стая, и хвале́бно восклица́ем Сы́ну Твоему́ и Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́ сия́ние сла́вы Небе́сныя в смире́нней ке́ллии преподо́бнаго Серафи́ма, егда́ от Го́рних высо́т пришла́ еси́, Богоро́дице, с ли́ком святы́х того́ посети́ти. Сего́ же не терпя́щи зре́ти, де́ва сотаи́нница Боже́ственнаго виде́ния ниц паде́ на зе́млю, но ми́лостиво ту воздви́гла еси́, Влады́чице, и преми́лостивыя глаго́лы Твоя́ ей прорекла́ еси́. Таково́му благоснизхожде́нию Твоему́ дивя́щеся, с любо́вию и благогове́нием Тебе́ вопие́м:

Ра́дуйся, Де́во всеблага́я, де́вство похвали́вшая де́ве земне́й;

ра́дуйся, вене́ц Ца́рствия Небе́снаго ей обеща́вшая за ве́рность Жениху́ Христу́.

Ра́дуйся, А́нгелы чти́мая и пева́емая от Херуви́м;

ра́дуйся, Арха́нгелы окружа́емая и сла́вимая от Серафи́м.

Ра́дуйся, Предте́чу, Богосло́ва и лик святы́х дев с Тобо́ю в явле́нии чуде́сно показа́вшая;

ра́дуйся, в явле́нии Твое́м обетова́ния блага́я избра́ннику Бо́жию дарова́вшая.

Ра́дуйся, сбытие́м обетова́ний Твои́х и́стину явле́ния Твоего́ засвиде́тельствовавшая;

ра́дуйся, на́ше похвало́ и утвержде́ние.

Ра́дуйся, оби́телей и́ноческих ми́лостивое попече́ние и призре́ние;

ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы Боже́ственная ле́пота.

Ра́дуйся, по́стников и преподо́бных та́йное утеше́ние;

ра́дуйся, христиа́нскаго ро́да непосты́дное упова́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 7

Хотя́щим нам, Влады́чице, лобыза́ти святу́ю и всечестну́ю Твою́ ико́ну, не возбрани́ нам сие́ грехо́в ра́ди на́ших, и я́ко многоблагоутро́бная Ма́ти ми́лостиваго Бо́га, не возгнуша́йся на́ших нечи́стых усте́н, но приими́ нас ми́лостиво, припа́дающих к Тебе́ с любо́вию, да́ры благода́тныя ще́дро нам подава́ющи от многочуде́снаго Твоего́ о́браза, да зове́м со умиле́нием Триеди́ному Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 7

Ди́вно и свя́то сконча́тися благоволи́ла еси́, Влады́чице, избра́ннику Твоему́, блаже́нному Серафи́му: той бо коленопреклоне́нный на моли́тве пред ико́ною Твое́ю свято́ю предаде́ пра́ведную ду́шу свою́ в ру́це Бо́жии, и оты́де от земны́х на Го́рняя, созерца́ти сла́ву Твою́ Небе́сную и вы́ну зре́ти Тя, Цари́це А́нгелов, Ю́же мы земни́и немо́лчно ублажа́ем и пое́м Ти ра́достно:

Ра́дуйся, ми́ра Го́рняго перве́йшее украше́ние;

ра́дуйся, ми́ра до́льняго всекре́пкое огражде́ние.

Ра́дуйся, от Небе́снаго всесвята́го Твоего́ жили́ща приника́ющая к земноро́дным;

ра́дуйся, от оби́телей Го́рних снизходя́щая в юдо́ль на́шу многоско́рбную и многогрехо́вную.

Ра́дуйся, отира́ющая сле́зы от оче́с пла́чущих и пе¬ча́льных;

ра́дуйся, влива́ющая отра́ду и утеше́ние в сердца́ огорче́нных.

Ра́дуйся, вдови́ц неиму́щих некра́домое бога́тство;

ра́дуйся, безма́терних сиро́т призре́ние и покро́ве.

Ра́дуйся, и́ноков Помо́щнице всеизря́дная;

ра́дуйся, и́нокинь Предста́тельнице всесвята́я.

Ра́дуйся, целому́дрия христиа́нскаго нача́ло и осно¬ва́ние;

ра́дуйся, де́вства пречу́дная красото́.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 8

Стра́нно есть ви́дети, ка́ко ико́на Твоя́ свята́я, Богоро́дице Де́во, си́лою Бо́жиею благода́ти преисполня́ется и ди́вная чудеса́ источа́ет благоволе́нием Твои́м, Всеблага́я. Сию́ и мы стяжа́вше во утеше́ние и цельбу́, благода́рственно Тя сла́вим, Влады́чице Пречи́стая, и пое́м ро́ждшемуся от Тебе́ Бо́гу Сло́ву А́нгельскую песнь: Аллилу́ия.

И́кос 8

Вся до́брая и поле́зная да́руеши нам, Богоро́дице, от всечестна́го и многочуде́снаго Твоего́ о́браза: умиля́еши ду́ши на́ша и врачу́еши боле́зни на́ша, я́ко вои́стинну многоблагоутро́бная Ма́ти чад Твои́х, о Христе́ Бо́зе. Те́мже по достоя́нию блажи́ма еси́ от нас благохвале́нии таковы́ми:

Ра́дуйся, от восто́ка и до за́пада сла́вимая и превозноси́мая;

ра́дуйся, от всех христиа́нских родо́в пева́емая и блажи́мая.

Ра́дуйся, душеполе́зных даро́в Пода́тельнице незави́стная;

ра́дуйся, душе́вных и теле́сных неду́г Цели́тельнице благода́тная.

Ра́дуйся, безнаде́жных наде́ждо;

ра́дуйся, огорче́нных отра́до.

Ра́дуйся, гони́мых прибе́жище;

ра́дуйся, ве́рных кре́пкое заступле́ние.

Ра́дуйся, неве́рных обраще́ние;

ра́дуйся, чудесы́ Твои́ми всех удивля́ющая.

Ра́дуйся, ми́лостию Твое́ю нас посеща́ющая;

ра́дуйся, преи́скренне спасти́ся всем хотя́щая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 9

Вси ро́ди христиа́нстии и́мут Тя, Влады́чице, Помо́щницу изря́дную: я́коже бо обеща́ла еси́ во всечестне́м Твое́м успе́нии не оста́вити нас си́рых и безпомо́щных, та́ко и до днесь сие́ обетова́ние всеблаго́е исполня́еши в Це́ркви Христо́ве на земли́, Богоро́дице Де́во, ущедря́ющи и спаса́ющи лю́ди, ве́рно Тя сла́вящия и правосла́вно пою́щия Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 9

Вети́йство челове́ческое не мо́жет изрещи́ оби́лие щедро́т и ми́лостей Твои́х, Ма́ти Бо́жия, сла́вити же Тя по достоя́нию недоумева́ют у́ми безпло́тнии, оба́че Блага́я су́щи, не возгнуша́йся и на́ших недосто́йных похва́л, и́хже любо́вию Тебе́ прино́сим и дерза́ем воспева́ти Тя си́це:

Ра́дуйся, луно́ по́лная, нощь грехо́в на́ших просвеща́ющая;

ра́дуйся, кре́пким сия́нием Твои́м мглу страсте́й на́ших разгоня́ющая.

Ра́дуйся, Путеводи́тельнице заблу́ждших;

ра́дуйся, Вразуми́тельнице бу́иих.

Ра́дуйся, ю́ных Наста́внице целому́дрия;

ра́дуйся, де́вства покро́ве и огражде́ние.

Ра́дуйся, оби́тель дев благоустро́ившая пречу́дно;

ра́дуйся, я́вльшая ей Твое́ благоволе́ние о́бразом Свои́м всечестны́м.

Ра́дуйся, упова́ющим на Тя коне́ц благи́й да́рующая;

ра́дуйся, лю́бящия и чту́щия Тя непосрамля́ющая.

Ра́дуйся, еди́на до́брая и благослове́нная в жена́х;

ра́дуйся, еди́на чи́стая и непоро́чная Присноде́во,

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 10

Спаси́телю Бо́гу плоть взаимода́вшая, нетле́нная и Пречи́стая Ма́ти Бо́жия, очи́сти нас, оскверне́нных грехи́ мно́гими, иссо́пом моли́тв Твои́х святы́х, в целому́дрии и чистоте́ утверди́ и сподо́би богоуго́дно и пра́ведно препроводи́ти житие́ сие́ земно́е, да благоугоди́вше Христу́ Бо́гу, унасле́дуем Ца́рствие Его́ Небе́сное и со святы́ми воспое́м Ему́ побе́дную песнь: Аллилу́ия.

И́кос 10

Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и всем душа́м христиа́нским, уневе́стившимся Небе́сному Жениху́, я́же в треволне́нии страсте́й обрета́ют всегда́ кре́пкую Твою́ по́мощь. Мо́лим Тя, Всеблага́я, не попусти́ и нам гре́шным поги́бнути во бла́те страсте́й, но простри́ нам держа́вную десни́цу Твою́ и возста́ви нас на покая́ние и целому́дренное

Икона Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская

С особым благоговением православные христиане относятся к иконе Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевской. Для верующих это не просто образ. Это воплощенное свидетельство всепрощения, вечной жизни. Лик Божьей Матери «Умиление» предвозвещает избранническую смерть ради бесконечной любви и милости.

Синонимичные названия

Икона «Умиление» из Дивеевского православного женского монастыря известна под несколькими наименованиями. Название «Дивеевская» указывает на то, что длительное время образ был главной святыней Троицкого собора в обители села Дивеево Нижегородской области. Поместные Православные Церкви почитают этот монастырь в качестве четвертного «земного удела Пресвятой Богородицы» (после Иберии, Афона, Киево-Печерской лавры). С 1861 года монастырь стал именоваться «Серафимо-Дивеевский Троицкий».

Связано такое переименование с тем фактом, что основателем Дивеевского монастыря был преподобный Серафим Саровский. За ним же закрепился статус покровителя обители. Великий подвижник часто молился Пресвятой Богородице пред иконой «Умиление». По молитвам преподобного Серафима перед этим образом совершалось множество чудес. Подле этой иконы великий старец и почил. Поэтому часть «Серафимо» добавили к определению «Дивеевская».

Наряду с наименованием «Серафимо-Дивеевская» употребляют название «Серафимово Умиление». Сам старец называл икону «Всех радостей Радость».

Описание

Серафимо-Дивеевский Образ Божией Матери принадлежит к разряду икон «обретенных». Их происхождение является сокровенной и сакральной тайной. По преданию, икону «Умиление» нашел преподобный Серафим в саровских лесных дебрях. Образ «Умиление» был написан по холщевому левкасу, натянутому на кипарисовой доске. Размер иконы составляет 70х50 см.

Отличительной чертой Дивеевского образа является изображение Богородицы без Богомладенца. Приснодева изображена на иконе в совсем юном возрасте. Образ фиксирует момент возвещения Деве Марии благой вести. На Благовещение от Архангела Гавриила Божья Матерь смиренно отвечает о своем согласии принять волю Господа.

На полотне изображен задумчивый лик Девы Марии со сложенными крестообразно руками на груди. Голова наклонена немного вправо. Опущенные вниз глаза устремлены во внутреннюю глубину. Весь облик передает глубокое смирение и бесконечную любовь.

Над головой Богородицы, изображенной в полурост, начертаны слова из акафиста «Радуйся, Невесто Неневестная!». Запечатленный момент начала Боговоплощения возвещает исполнение обещанного спасения всего человечества.

Духовное значение понятия «Умиление» сводится к особому состоянию человеческой души. Она переживает момент соприкосновения верящего сердца с Благодатью и милостью Господа.

Историческая судьба святыни

Саровский настоятель о. Нифонт после смерти Преподобного Серафима передал икону «Умиление» сестрам Дивеевской обители. Монахини поместили икону в Свято-Троицком соборе, где специально был отстроен придел. Святыню облачили особым нарядным киотом. С тех пор закрепилась традиция, согласно которой насельницы монастыря при богослужении находились за киотом Божьей Матери.

Святой Николай ІІ в 1902 году преподнес как дар обители золоченую ризу для «Умиления» и серебряную лампаду. По инициативе императора, в 1903 году Серафим Саровский был прославлен в лике преподобных. Тогда же с богородичной иконы сделали несколько точных списков. Их отправили по разным российским монастырям.

1927 год стал этапом закрытия Дивеевского монастыря. Оригинал Святого образа тайно вывезла игуменья Александра в город Муром. Десятилетия святыню бережно хранили благочестивые и истинно верующие люди.

1991 год. Чудотворный образ передается Патриарху Алексию ІІ. С того времени святыня находится в Патриаршей церкви «Владимирской иконы Божьей Матери».

Традиционно раз в год на праздник Похвалы Приснодевы (суббота Акафиста) Главой Русской Православной Церкви святыня приносится в Богоявленский собор. Пред нею читается Великий Акафист на утрене праздника. Тогда же чудотворный лик выносится для поклонения. Приложиться к образу могут все желающие.

В Серафимо-Дивеевской обители находится сейчас точный список «Умиления». Копия почитается как одна из главных святынь монастыря. Насельницы и монахини считают икону «Небесной Игуменьей». Празднование Серафимо-Дивеевского «Умиления» припадает на 28 июля (10 августа).

Явленная чудотворная сила Умиления

Иконописный образ Девы Марии не единожды даровал православным благодать, приводил их к милости Божией. Умиление как христианская добродетель воплощается в состоянии радостопечали. Соприкасаясь с Умилением, души людей наполняются нежно-трогательными и теплыми чувствами.

Через Умиление становится очевидней осознание того, что никто из смертных недостоин безмерной любви Божьей. Но человек получает милость Господнюю как бесценный дар и высшую благодать. Под действием Умиления в одновременном сочетании радости и печали души людей приводятся к сокрушению, наполняются любовью к Богу и ближним.

Спасение от мора

По летописным сообщениям, в 1337 году Новгород покорил устрашающий мор. С каждым днем смертоносный недуг собирал обильную жатву человеческими телами. Казалось, не было от повальной болезни никакого спасения.

Приблизившись к отчаянию, православный народ собрался под сводами Троицкого собора. Там верующие слезно взывали к образу Приснодевы. При этих просьбах производилось молебное пение. Миряне просили Богородицу о ниспослании милости и спасении несчастных от смертельных объятий эпидемии.

После этого напасть поспешно отступила. Благодарные верующие закрепили в памяти поколений это явление Божественной помощи. Происходит ежегодное почитание сотворенного чуда: из Софийского Собора совершается крестный ход в Троицкую обитель.

Благословение от Святого старца

Согласно составленным жизнеописаниям, Серафим Саровский все свое земное существование находился под покровительством Божией Матери. Образ Богоматери много раз являлся Преподобному. Благодаря этому Серафим был исцелен от смертельных болезней, защищен от умыслов злых людей.

Серафимо-Дивеевское «Умиление» была келейной иконой Преподобного старца. Он помазывал больных елеем от горевшей перед святыней лампады. Просящие и страждущие получали исцеление после помазывания.

Двусторонняя (Локотская) мироточивая икона

Известность одного из современных образов «Умиления» связана с местом ее обретения в поселке Локоть (Брянской области). Появилось изображение чудеснейшим и непостижимым образом.

Одна женщина увидела календарь Божьей Матери на одном из прилавков магазина. Численник был просрочен. Женщина принесла образ домой. Через некоторое время образ начал мироточить. Так явилась уникальная двусторонняя мироточивая икона.

В доме женщины стали происходить чудеса, удивительные исцеления. Собраны многочисленные свидетельства об исцелении душевных и телесных болезней. Молитва перед Локотской Божьей Матерью «Умиление» не раз помогала преодолевать тяжелые болезни, справляться с непростыми жизненными трудностями.

Известна встреча одной страдалицы с этим современным чудодейственным ликом. Женщину ожидала сложная онкологическая операция. Поэтому страдалица молилась об удачном преодолении недуга. В больнице провели ультразвуковое обследование. Обнаружилось исчезновение раковых клеток. Пациентка полностью выздоровела.

О чем молятся и в чем помогает Серафимо-Дивеевское «Умиление»

Значение Серафимо-Дивеевской иконы «Умиление» находит множество вариантов толкований. Одним из них становится воплощение чистоты. Поэтому в народе этот образ Богородицы воспринимается как верная помощница при избрании достойного жениха.

Перед чудотворным образом просят:

 • освобождения от недугов, болезней, душевных тягостей;
 • преодоления переходного возраста;
 • облегченных родов;
 • умиления злых сердец;
 • избавления от безнравственных помыслов;
 • придания внутренней гармонии.

Излучаемая Приснодевой сдержанная радость наставляет целомудренных девиц. «Умиление» подсказывает девушкам выбор верного пути. Можно просить Божью Матерь о благополучном браке, долгожданном зачатии, счастливых родах. Также молятся перед святым образом о даровании кроткого и благородного нрава.

Образ «Умиления» уберегает от тягостных уныний. Чудодейственный лик избавит от душевной подавленности, обусловленной чередой однообразных серо-бездуховных будней.

Чудотворная Серафимо-Дивеевская икона Богоматери «Умиление» дарует наивысшее духовное осмысление. Ниспосланные через иконописный лик чудеса связаны со смирением, надеждой, любовью к Богу. Наполняя души верующих радостью и благодатью, Серафимо-Дивеевский образ «Умиления» являет милость Господнюю и действенное снисхождение к человеку.

значение, в чем помогает, молитва

В христианстве среди православных чтятся несколько основных типов святынь, изображающие облик Пресвятой Девы и одна из таких святынь икона Божьей Матери «Умиление». Она относится к основному русскому типу иконописи, так называемому Елеуса, где Сын Божий сидит на руках у Матери и припадает к Ней щекой. Поэтому на иконе «Умиления» Богородица, как правило, представляется в данном типе, запечатленная по пояс, с Младенцем, на которого она глядит нежно, с умилением.

История иконы

Известно, что Псково-Печерская икона «Умиление» или как ее к тому же называют Владимирская (одноименное название), представлена как список знаменитой чудотворной иконы «Владимирская», что была доставлена из Киева князем Андреем Боголюбским в далекие годы XII века. В Москву, а именно в Успенский собор, святыня прибыла уже после середины 1395 года. В дальнейшем икона Божией Матери «Умиление» Псково-Печерская чудом пережила блокаду города Пскова великим князем литовским Стефаном Баторием в 1581 году, а после и в 1812 году сыграла немалое значение в сражении с Наполеоном Бонапартом. Согласно истории, Богородица не раз спасалась от уничтожения, а люди благодаря ей излечивались от тяжелых болезней. Так был случай, когда после длительных молитв иконе «Умиление», невидящая вдова вновь увидела мир вокруг, и такие чудеса были не редкостью.

Локотская икона «Умиление» (Серафимо-Дивеевская)

В противовес Владимирской святыне, Серафимо-Дивеевская икона Божией Матери обладает рядом отличительных черт, что выделяют ее среди остальных, поскольку она не принадлежит к типу «Елеуса». К числу ее отличий относится то, что на иконе «Умиление» Локотской Богоматерь изображается одна. Руки Богородицы скрещены в районе груди, а лик Святой выражает сильные и светлые чувства. На иконе «Умиления» Серафимо-Дивеевской Пресвятая Дева Мария запечатлена в период самого счастливого момента, когда архангел Гавриил повествует о предстоящем рождении Спасителя. Ее взгляд наполнен добротой, здравомыслием, спокойствием и любовью в трепетном ожидании своего чада.

Изначально икона Божией Матери «Умиление» была исполнена на холсте, прикрепленном к кипарисовой доске. Уже после Всероссийский император Николай II даровал святыне драгоценный оклад. В 1991 году образ Святой был представлен Патриарху Алексею II в московскую патриаршею церковь, откуда ее из года в год перемещают в Богоявленский собор, где проходит ее почитание. Со временем с оригинального образа начали возникать копии, однако и они славятся своими не меньшими способностями, чем подлинник.

Новгородская и Смоленская иконы

Уже около 700 лет жители городка на северо-западе России чтят икону «Умиление» Новгородскую. Святыня знаменита своей чудотворной силой, которую испытали молившиеся пред ней. Она оберегала народ от разорения, пожаров и войн, даровала нуждающимся физическое и душевное исцеление.

Икона Божией Матери «Умиление» Смоленская в свою очередь также прославилась защитой местных жителей: во время нападения польских войск на горожан в начале XVII века. Богородица на ней изображена вместе с Сыном и данный образ приобрел популярность еще с 1103 года.

Значение иконы «Умиление»

Как известно, образы Божией Матери – один из основных в христианстве, поэтому икона Пресвятой Богородицы «Умиление» имеет большое значение для православных. Лик Девы отличается проникновенностью и чувствительности в отношении тех, кто молит Ее об обереге.

Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» поддерживает молящихся в часы тяжелых испытаний и угнетающих будней, что подавляют душевное состояние.

У святыни просят об способствовании в решении конфликтов и примирении враждующих сторон, о сбережении семьи и родины. Кроме того, женщины и девушки нередко обращаются к иконе Богородицы «Умиление» с прошением о семейном благополучии и удачном замужестве, рождении здорового ребенка.

В чем помогает икона «Умиление»

Как уже упоминалось ранее, святыня Богородицы очень важна для верующих. Так лик Девы Марии помогает при затруднительных жизненных обстоятельствах, болезнях, придавая сил молящимся. Особенно чудотворная икона «Умиления» покровительствует слабому полу, благоприятствуя сохранению чистоты и целомудренности, а также поддерживает в значимые моменты в жизни каждой представительницы женской половины: брак, семья, зачатие, рождение ребенка.

Рекомендуем прочитать:

Молитва перед иконой «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Если правильно молиться перед иконой «Умиление», то помощь непременно придет. В первую очередь необходимо отдавать словам силу, дабы те вернулись в двойном размере. У святыни просят об избавлении от страданий и душевных болей, об облегчении родов, о гармонии, но даже несмотря на различность этих прошений они нуждаются в одном – искренности, чистоте желаемого. Поэтому набравшись сердечности для получения поддержки Пресвятой Девы, нужно произнести следующую молитву:

Тропарь, глас 4

К Богоpо́дице с умиле́нием пpипаде́м,/ вси, гpехми́ обpемене́ннии,/ чудотво́pную Ея́ ико́ну Умиле́ния облобыза́юще/ и вопию́ще со слеза́ми:/ Влады́чице, пpиими́ моле́ние недосто́йных pаб Твои́х/ и пода́ждь нам, пpося́щим,// ве́лию Твою́ ми́лость.

Перевод: К Богородице с сердечным сокрушением обратимся все, обремененные грехами, целуя Ее чудотворную икону Умиление и взывая со слезами: «Владычица, прими молитву недостойных рабов Твоих и подай нам, просящим, великую Твою милость».

Кондак, глас 3

Ю́же подража́я непло́дную смоко́вницу,/ аз, окая́нный, умиле́ния плода́ отню́д не приношу́ и посече́ния страшу́ся,/ но, взира́я к чудотво́рней ико́не Твое́й Умиле́ния, Влады́чице,/ стеню́ от се́рдца и вопию́:/ умили́ся, Благосе́рдая,/ и мне, окамене́нному се́рдцем,// благоволи́ пода́ти душе́вное и серде́чное умиле́ние.

Перевод: Подражая неплодной смоковнице (Лк.13:6-9), я, окаянный, совсем не приношу плода смирения и боюсь усекновения, но, взирая на чудотворную икону Твою Умиление, Владычица, сердечно воздыхаю и взываю: «Помилуй, Милосердная, и меня, окаменевшего сердцем, облагодетельствуй и подай душевное и сердечное смирение».

Молитва первая

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице, Богоро́дице Де́во! Приими́ недосто́йныя моли́твы на́ша, сохрани́ нас от наве́тов злых челове́к и от напра́сныя сме́рти, пода́ждь нам пре́жде конца́ покая́ние, на моле́ния на́ша умилосе́рдися и ра́дость в печа́ли ме́сто да́руй. И изба́ви нас, о Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, от вся́кия беды́, напа́сти, ско́рби, боле́зни и вся́каго зла, и сподо́би нас, гре́шных рабо́в Твои́х, одесну́ю ста́ти во второ́м прише́ствии Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, и насле́дники нас бы́ти сподо́би Ца́рствия Небе́снаго и жи́зни ве́чныя со все́ми святы́ми в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Молитва вторая

Приими́, всеблагомо́щная, Пречи́стая Госпоже́, Влады́чице Богороди́тельнице, сия́ честны́я да́ры, Тебе́ еди́ней прикла́дныя, от нас, недосто́йных рабо́в Твои́х: от всех родо́в избра́нная, всех тва́рей небе́сных и земны́х вы́сшая я́вльшаяся, поне́же бо Тебе́ ра́ди бысть Госпо́дь Сил с на́ми, и Тобо́ю Сы́на Бо́жия позна́хом и сподо́бихомся свята́го Те́ла Его́ и пречи́стыя Кро́ве Его́; те́мже блаже́нна еси́ в ро́дех родо́в, Богоблаже́нная, Херуви́мов светле́йши и Серафи́мов честне́йши су́щая. И ны́не, всепе́тая Пресвята́я Богоро́дице, не преста́й моля́щися о нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, е́же изба́витися нам от вся́каго сове́та лука́ваго и вся́каго обстоя́ния и сохрани́тися нам неврежде́нным от вся́каго ядови́таго прило́га диа́вольскаго; но да́же до конца́ моли́твами Твои́ми неосужде́нных нас соблюди́, я́ко да Твои́м заступле́нием и по́мощию спаса́еми, сла́ву, хвалу́, благодаре́ние и поклоне́ние за вся в Тро́ице Еди́ному Бо́гу и всех Созда́телю возсыла́ем, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О, Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Христа́ Царя́ и Бо́га на́шего Ма́ти, умиле́ния Сокро́вище и ми́лости Исто́чниче, душеспаси́тельных даро́в блага́я Пода́тельнице и скорбя́щих душ благода́тная Уте́шительнице! К Тебе́ с любо́вию припа́даем и пред свято́ю ико́ною Твое́ю смире́нно мо́лимся: умоли́, Влады́чице, возлю́бленнаго Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, поми́ловати и спасти́ нас, погиба́ющих во гресе́х; вдохни́ в ду́ши на́ша покая́ние и́скреннее и умиле́ние богоуго́дное, подаждь моли́твам на́шим сле́зы очисти́тельныя; благопотре́бная житию́ вре́менному и ве́чному спасе́нию ми́лостиво, Госпоже́, нам да́руй; мир умири́, святы́й храм сей [или́: святу́ю оби́тель сию́] до́бре сохрани́, безмяте́жие и изоби́лие плодо́в земны́х нам низпосли́, и при кончи́не живота́ на́шего не ли́ши нас Ма́терняго Твоего́ заступле́ния и по́мощи, да предста́тельством Твои́м безбе́дно пре́йдем мыта́рства возду́шная и сподо́бимся унасле́довати Ца́рствие Небе́сное. Ей, Цари́це Всеблага́я, всех ра́достей Ра́досте и всего́ ми́ра христиа́нскаго утеше́ние! Помози́ нам и ны́не, и егда́ наипа́че по́мощи Твоея́ святы́я востре́буем, и спаси́ нас Ма́терними мо́литвами Твои́ми ко Христу́ Бо́гу, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Загрузка...

Икона Божией Матери «Умиление»: история, значение, описание

При взгляде на этот образ сердце любого верующего человека наполняется умилением и радостью. Лик Пречистой настолько светел и невинен, что душа умягчается, и хочется смотреть на образ бесконечно.

Описание, значение иконы «Умиление»

Известен тип написаний икон Пресвятой Богородицы «Умиление». На них Богомладенец нежно прижимается к Своей Матери щекой.

К этому типу относятся:

Но есть отдельная икона Богородицы «Умиление». Другое ее название «Радость всех радостей» или Серафимо-Дивеевская. На ней Матерь Божия изображена без Богомладенца. Икона запечатлела важное и радостное событие в Её жизни, когда Архангел Гавриил принёс Марии радостную весть о том, что Она станет Матерью Спасителя мира. Тогда Она смиренно произнесла: «Се Раба Господня, да будет Мне по глаголу Твоему». В этот момент в Неё вошел Христос.

Голова Пречистой слегка наклонена, глаза смиренно опущены, руки крестообразно сложены на груди. Это – образ чистоты и кротости. Лик Её светится радостью неземной. Одеяние Её золотистой. На рукавах и голове украшения в виде блестящих камушков.

Вокруг головы надпись: «Радуйся, Невесто Неневестная». Это слова из акафиста.

История иконы

Откуда взялась эта икона, кем была написана, история умалчивает. Но известно, что она была любимой иконой преподобного Серафима Саровского. Она стояла у него в келии, перед ней он молился, а маслом от лампадки помазал больных, приходивших к нему за помощью.

Известно, что преподобный скончался на коленях возле этого образа. После его смерти настоятель отдал икону сёстрам Дивеевского монастыря.

Император Николай Второй приказал сделать иконе дорогой оклад. После восстановления православия на Руси в 90-х годах Патриарх Алексий Второй поместил образ в патриаршую церковь. Раз в год икону переносят в Богоявленский собор на богослужение.

С иконы сделано много списков, которые почитаются не меньше подлинника.

Дни празднования

Память иконы «Умиление» чтится дважды в год:

Икона Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Мы работаем на добровольных началах, поэтому будем рады, если вы поддержите проект лайком и репостом в социальных сетях. Храни Господь!

Умиление икона Божией Матери: о чем молятся?

Речь в статье пойдет об иконе Божией Матери Умиление, о чем молятся перед ней верующие и какое уникальное значение для всего мира она имеет. На ней изображена Дева сразу после Благой Вести, когда архангел Гавриил явился к ней и сообщил, что она станет Матерью Бога. Этот момент запечатлел начало Боговоплощения, отсюда начинается исполнение обещания о спасении всего человечества. Господь уже пришел на землю, чтобы явить свою любовь и искупить грехи мира.

«Умиление» – не просто икона, это свидетельство. О вечной жизни, о всепрощении. Образ предвозвещает крестную смерть во имя бесконечной любви.

Описание иконы Умиление: виды

В этой статье вы узнаете о Серафимо-Дивеевской иконе Умиление. Но помимо самой известной «Радости Всех Радостей», существует целый иконографический тип икон под общим названием «Умиление». Познакомимся с ними кратко.

Иконы «Умиление» (Елеуса) – одни из основных типов изображения Божией Матери. Есть множество традиционных икон, основной отличительной чертой которых является письмо Богородицы со Христом на руках, где они прижимаются друг ко другу щеками. Что и есть иконографический тип Умиления в традиционном варианте. Этот символ означает отсутствие расстояния между Богом Сыном и Его Матерью и бесконечную любовь между ними. Прославленные иконы Божией Матери этого типа следующие:

 • Новгородская;

 • Псково-Печерская;

 • Владимирская;

 • Феодоровская;

 • некоторые другие.

Также существует и менее известные иконографические разновидности Умиления, как например «Взыграние Младенца», которая относится к типу Елеусы также.

Но наибольшая известность и почитание принадлежит Дивеевской иконе «Умиление», перед которой молился преп. Серафим Саровский. Он ее называл «Радость Всех Радостей» и исцелял перед ней больных. Божия Матерь неоднократно являлась святому сама, исцеляла его от смертельной болезни, «сей Рода нашего» — говорила о нем. Батюшка Серафим оставил эту икону после себя как Попечительницу Дивеевского монастыря. Икона прославилась множеством чудотворений.

Оригинал ее чудом сохранился до настоящего времени. Святыня хранится в Патриаршей церкви Владимирской иконы Божией Матери, рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке. Существует традиция один день в году – в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы – приносить Серафимо-Дивеевскую икону Умиление Божией Матери на поклонение всем верующим. Богослужение с образом проходит в московском Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Традиционно, в этот день читают акафист Пресвятой Богородице. Праздник отмечается в субботу пятой недели Великого поста.

Серафимо-Дивеевская икона Божьей Матери Умиление: значение

Серафимово Умиление — одно из самых трогательных изображений Пресвятой Богородицы. Здесь она изображена как бы одна, но памятуя, чему посвящено событие, мы знаем, что это не так. Сын незримо присутствует и отражается в ее лице божественными чертами  —  кротостью, целомудрием, тихим светом.

Сложно даже догадаться, что в этот момент чувствовала Божия Матерь: на иконе мы видим ее опущенный взор. Крестообразно сложенные руки на груди символизируют невыразимую Тайну, предвозвещают крестную жертву. Глава — в умиленном полунаклоне. Изображение слов вокруг венца: «радуйся, Невеста Неневестная».

Несколько выразительнейших штрихов изобразил неизвестный иконописец на полотне. И штрихи эти прекрасно передали суть: перед нами Божия Матерь в свой самый волнительный момент, сразу после Благовещения. Скоро пойдет она к Елизавете, и двоюродная сестра скажет ей слова, которые станут гимном к Божией Матери: «Богородице дево, радуйся!..». И Дева ответит: «Величит душа моя Господа…», — эту Песнь ей мы поем до сего дня. Кульминация события. Человечество дозрело до принятия Сына Божия, и вот, Он с нами.

Чудотворения Иконы Божьей Матери Умиление

Беря свое начало из рук преп. Серафима этот образ вот уже несколько веков радует нас своей помощью. Чудотворения продолжаются и сегодня. Известна современная икона Божией Матери «Серафимово Умиление», названная Локотской, по месту обретения в п. Локоть, Брянской области. Это единственная в мире двухсторонняя чудотворная мироточивая икона. Есть многочисленные свидетельства, что перед образом исцеляются телесные и душевные болезни. Появилась она тоже чудесно. Одна женщина увидела на прилавке в магазине бумажный календарь Богородицы, лежащий в небрежении. Оказалось, что календарь просрочен и продаже не подлежит. Опасаясь за судьбу, которой может подвергнуться святой Лик, женщина взяла образ домой. Со временем он начал мироточить, потом произошли чудеса и исцеления. Следом, в доме женщины замироточили все иконы. На бумажной иконе «Умиление» образовался еще один Лик, с другой стороны. Икону можно найти и сегодня. Ее хранительница, Наталья Шишкова, уже более 10 лет принимает у себя паломников.

По ее словам, молитва перед иконой Божией Матери Умиление помогает исцелять тяжелые болезни и справляться с жизненными трудностями.

Икона Божьей Матери Умиление: в чем помогает и о чем молятся верующие?

Серафимово Умиление  – воплощение чистоты и сдержанной радости. Один из наиболее возвышенных образов Богородицы. В народе икона почитается верной помощницей в выборе достойного жениха и учительницей целомудрия для девиц. Считается, что икона Божией Матери Умиление помогает юным девушкам в выборе своего пути, о чем они молятся перед ней, а также о хорошем браке, зачатии, благополучных родах. Можно просить о даровании благородного нрава и чистой жизни для неокрепших девических сердец.

Икона непростая. Первообраз оказался у Серафима Саровского: как, когда, откуда эта икона – мы ничего не знаем. Известно лишь, что преподобный всегда горячо молился перед ней, благословлял ею своих духовных детей, перед этой иконой происходили чудеса и исцеления. И как кульминация, после молитвенного стояния перед ней на камне в течение 300 дней, батюшка Серафим предал свою душу Богу.

Икона Божией Матери Умиление: молитва и тропарь

День празднования 28 июля/10 августа.

Молитва

Приими, Всеблагомощная, Пречистая Госпоже, Владычице Богородительнице, Тебе единей прикладныя, от нас, недостойных рабов Твоих: от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных высшая явльшаяся, понеже бо Тебе ради бысть Господь сил с нами, и Тобою Сына Божия познахом и сподобихомся причастия святаго Тела Его и пречистыя Кровей Его; темже блаженна еси в родех родов, Богоблаженная, Херувимов светлейши и Серафимов честнейши сущая. И ныне, всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитися нам от всякаго совета лукаваго и всякаго обстояния и сохранитися нам неврежденным от всякаго ядовитаго прилога диавольскаго; но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди, яко да Твоим заступлением и помощию спасаеми, славу, хвалу, благодарение и поклонение в Троице Единому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4-й

К Богородице со умилением припадем, вси грехми обремененнии, чудотворную Ея икону Умиления облобызающе и вопиюще со слезами: Владычице, приими моление недостойных раб Твоих и подаждь нам, просящим, велию Твою милость.

Мы видим, что икона Умиление Божией Матери не утратила свое значение до сих пор. И, наверное, вряд ли утратит. О чем молятся перед ней? Кто нам так поможет, кто нас так утешит, как не Царица Небесная? С материнской нежностью до последнего нашего дня будет она заботиться обо всех, кто ее помощь не отвергает. Будем молиться ей о благоразумии, высокой нравственности. Пусть не оставит она нас в испытаниях и пусть не забудем мы о Ней в благоденствии.

история, значения, в чем помогает и как молиться

На святыне изображена Преподобная Дева Мария, испытывающая счастливейшие моменты в своей жизни. Встреча с архангелом Гавриилом позади, и она знает, что скоро родит младенца Иисуса. Икона умиление Пресвятой Богородицы отличается торжественными чертами лика и одухотворенным образом. Защитница изображается со скрещенными руками, собранными в богоугодном жесте, голова несколько наклонена, а глаза слегка прикрыты веками.

Облик Божией Матери говорит об ее мягком сердце, целомудрии и смиренном поведении.

История образа Пресвятой Богородицы «Умиление»

Первоначально святыня выполнялась на холсте, укрепленном на кипарисовой доске. Этот образ особо почитал монах Серафим Саровский, который умел видеть душу всякого человека и просить исцеления для каждого. Он молился перед этим ликом чаще всего, с возведенными к небесам руками. Святой прожил долгую жизнь и закончил свой земной путь в молитве перед изображением Защитницы. Серафим завещал этот лик Дивеевскому храму, располагающемуся недалеко от его скита.

Интересно! Лампадное масло, горящее возле облика Девы Марии, приобретало целебные свойства. Святой Серафим часто использовал это божественное средство, чтобы избавить многих несчастных от различных хворей.

Патриарх московский Алексей II получил «Умиление» в 1991 г. Святой образ Богородицы поместили в патриаршем монастыре. Каждый год лик выносят для поклонения в Богоявленный собор, вмещающий большое количество верующих.

Этот день считается праздничным: священнослужители облачаются в соответствующую одежду и несут торжественную службу. В дни 22 декабря, 1 августа и 10 августа в монастырях нужно ставить свечи перед Девой Марией с просьбой о здоровье близких, а также петь акафист (хвалебный хор). Икона Божией матери «Умиление» призвана вселять кротость и духовное смирение всем прихожанам.

«УМИЛЕНИЕ» СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКАЯ

Разновидности Святого образа

Существует большой ряд икон, объединенных под общим наименованием «Умиление». Божия Матерь чаще всего изображается в этой манере.

В традиционном варианте «Умиление» показывает Преподобную Богородицу с Младенцем Иисусом на руках, они прижимаются щеками. Символ объясняет неразлучную, бескрайнюю любовь и отсутствие всякого расстояния между Творцом, Его Сыном и Его Матерью.

К прославленным разновидностям «Умиления» относятся:

 • Новгородская. Производство датируется концом XII века, располагается в Успенском соборе. Матерь и Христос, изображенный в типичной для Путеводительницы (Одигитрии) позе, прижимаются щеками. В правой руке младенца свиток, а левой он слагает жест благословения.
 • Псково-Печерская является копией Владимирской иконы, была сотворена в 1521 г. служителем Арсением. Лик прославлен большим количеством чудодейственных свойств.
 • Феодоровская. Почитаемый образ, который хранится в Богоявленском соборе. Этот лик считается святыней дома Романовых, потому что в начале XVII в. он призвал на царствование Михаила Федоровича, основателя династии.
 • Донская. Двусторонняя икона, на обратной сторон располагается Успение Богородицы — праздник, вспоминающий смерть Божией Матери. Именно она была преподнесена Дмитрию Донскому накануне Куликового сражения.

О праздниках в честь Божьей Матери:

В иконографическом искусстве имеются и другие, менее известные образы, относящиеся к типу «Умиление» (Елеусы).

Феодоровская икона «Умиление»

Серафимо-дивеевская икона

Монах Саровский называл этот образ «Радость всех Радостей», потому что она приносила исцеления больному народу. Дева Мария неоднократно представала перед глазами святого, вылечив и его от смертельного недуга. Оригинал изображения сохранен до настоящего момента, размещен в церкви Владимирской иконы.

Черты образа Богородицы ясно отражают ее эмоции в этот момент: она с бесконечным терпением и благодарностью ждет пришествия Сына Господа. Очи Матери смиренно опущены, руки сложены крестом на груди и символизируют тайну жертвенности Сына. Иконописец украсил лик немногими, но выразительными штрихами, что позволяет увидеть суть волнительного и торжественного момента после Благовещения.

На заметку! Вокруг венца начертано великое словосочетание: «Радуйся, Невеста Неневестная». Это значит, что человечество созрело для пришествия своего Спасителя.

Значение и помощь святого изображения

Икона, по большей части, считается покровительницей женской половины человечества.

 • Девушки молятся о сохранении своего сердца в нравственной чистоте и невинности.
 • Образ предназначен для улучшения житейских дел.
 • Богородица вселяет уверенность и силы в преодолении всяческих мирских трудностей.

Дева Мария излучает божественное смирение и неугасимую любовь, а ее радостное лицо унимает сознание, переполненное эгоистичной злобой, при одном взгляде. Богородица своим примером учит перебарывать отчаяние и смиренно возносить крест на свои плечи. Искренняя вера в святость изображения приносит облегчение и действительно выручает нуждающихся.

 1. Икона Божией Матери «Умиление» помогает больным людям избавиться от напастей и патологий.
 2. Дева Мария усмиряет душевный гнев, развевает ненавистные мысли и уменьшает распространение психических расстройств.
 3. Защитница имеет силу повлиять на зачатие девушек, которые долгое время не могли забеременеть.
 4. Моление возвращает радость жизни, совершенно прогоняя депрессивное состояние разума.
 5. Народные поверья приписывают лику покровительство над достойным и удачным замужеством.

Серафимово Умиление воплощает искреннюю чистоту и сдержанную радость. Этот образ Богородицы считается самым возвышенным и таинственным, потому что нет конкретной информации об его появлении.

На заметку! Через некоторое время после создания эта святыня являлась предметом смиренного и честного копирования. Списки этого изображения, как и оригинал, совершали чудеса в христианских кругах.Икона «Умиление»

Чудесные свершения иконы

Пред глазами верующих происходило много божественных свершений, доказывающих необычайную силу святого лика. Православное христианство придает колоссальное значение иконе Божьей Матери «Умиление», снижающей негативное воздействие судьбоносных потрясений.

 • Как утверждает летопись, в Новгороде в 1337 г. ходил безжалостный мор, забирающий огромное число жертв. Отчаявшиеся православные люди, собравшись вместе, свершили ход в Троицкий собор, где горько взывали к изображению Девы Марии. Священнослужители читали молебны о спасении несчастных. Через несколько дней сильнейшая зараза отступила, а в благодарность за искупление верующие вознамерились ежегодно проделывать крестный ход к изображению.
 • В июле того же года икона «Умиление» мироточила, а холст парил в воздухе, удерживаясь в пространстве непреодолимой силой. Собравшееся духовенство расценило этот случай как призыв к своевременным служениям.
 • В доме четы из Брянской области хранится святыня, которая избавила приезжую женщину от онкологического образования. В день операции УЗИ не показало никаких злокачественных изменений в клетках пациентки. Исцеление удивительным образом свершилось после искреннего требования помощи у Защитницы.
 • Удивительна история современной иконы Богородицы «Серафимово Умиление». Одна женщина увидела в церковной лавке изображение Матери Божьей на просроченном и не подлежащем продаже календаре и забрала его в собственный дом с чувством глубочайшей заботы. Спустя время святой лик начал мироточить, а вместе с ним и все другие иконографии в жилище. На обратной стороне образовался еще один облик. Отныне женщина принимает у себя верующих паломников.

Еще о чудесных явлениях:

Места нахождения святыни

Оригинал, преподнесенный Николаем II, располагается в соборе Серафима Саровского, в Голицыно. Этот образ написали в XIX веке. Свыше 40 лет он находился в жилище иконописца, создававшего его. Облик Богородицы был передан в монастырь при первой вести о начале постройки.

Один из самых почитаемых образов Девы Марии хранится в Троицком монастыре. Значение иконы Божией Матери «Умиление» тяжело переоценить для русского народа. Святыня, прославившаяся колоссальным количеством чудес, написана монахинями этого монастыря в конце XX в. Каждое воскресеньям перед святыней проводят церковные песнопения.

Гимны в честь Защитницы

В церковной практике известно достаточное число молитв, посвященных Богородице. Православные христиане восхваляют Пресвятую Матерь, именуют ее Великой Заступницей и Славой нашей родины. Люди, стоящие перед ликом иконы «Умиление», молятся о том, чтобы спасти себя и близких от нашествия злых сил, врагов народа, землетрясений и многих подобных бедствий.

Совет! Любая молитва, произнесенная с чистой совестью, дает великие шансы на исполнение благочестивых желаний.

В акафистах Богородице содержится хвалебная тематика, освещающая некоторые исторические факты прославления святого лика. В хорах излагают разнообразные просьбы по защите грешного людского рода. Конец акафиста ознаменовывается коленопреклонным прошением во имя здравия всего человечества.

Важно! Православный мир знает много икон из разновидности «Умиление». Каждая из них способна оказывать чудодейственное воздействие на окружающие объекты и самого просящего. Пресвятой Матери молятся в любых несчастиях и терзаниях. Она смиренно слушает приходящих и неизменно приносит благо истинным христианам.

Посмотрите видео об иконе Богтматери

Богородичная икона "Умиление" - история, особенности написания, молитва

Рубрика: Иконы, Молитва

Одно название — разные иконы

На территории Руси икона «Умиление» в разных вариантах получила широкое распространение с 11 века. Название «Умиление» исторически применяется к разным иконографическим вариантам изображений Божией Матери. Первоначально оно применялось только к иконам с типом «Елеуса» (перевод с греческого «Милостивая»). Пресвятая Богородица изображалась по пояс, держа на руках Младенца Иисуса и с умилением склоняясь к Нему. Однако существуют абсолютно другое писание образа с таким же названием. На нем Пресвятая Дева изображена одна, со скрещенными на груди руками.

Икона Пресвятой Богородицы «Умиление» (Серафимо-Дивеевская)

На вопрос, что означает икона «Умиление» Пресвятой Богородицы, можно с уверенностью ответить: нежное, теплое чувство безграничной любви Богоматери к Своему Сыну, смирение перед Богом.

Псково-Печерская икона «Умиление»

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре хранится особо почитаемая икона Божией Матери «Умиление» (написана в 1521 году в Москве). Этот образ является списком (копией) Владимирской иконы. В середине 16 века во период настоятельства преподобного Корнилия купцы Василий и Феодор (фамилии не сохранились) пожертвовали ее монастырю. 

С иконой Богоматери связана история чудесного спасения города Пскова. В 1581 году город Псков подвергался осаде войсками польского короля Стефана Батория. Во время одного из штурмов каленое ядро попало в икону Пресвятой Богородицы «Умиление», вынесенную на одну из защитных стен города. Однако ядро, ударившись об икону, не причинило вреда ни образу, ни людям, которые были рядом. На протяжении пяти месяцев противник 30 раз пытался взять штурмом город. Однако в результате нападающие войска были разбиты. В память чудесного спасения города Пскова икона Божией Матери была украшена жемчугом и драгоценными камнями.

В октябре 1812 года снова нависла угроза над городом Псковом. Ннаполеоновские войска заняли город Полоцк (менее чем в 300-х километрах от Пскова).  После крестного хода с чудотворным образом русские войска освободили город Полоцк от неприятеля. 

Впоследствии икону «Умиление» перенесли в новопостроенный Михайловский собор в Псково-Печерском монастыре. 

День памяти этого чудотворного образа — 20 октября по новому стилю.

Промыслом Божьим в 1920 году по Тартускому договору Псково-Печерская монастырь оказался на территории Эстонии (до 1940 года).
Это позволило сохранить обитель от разорения советской властью.

На сегодняшний день Псково-Печерская икона «Умиление» находится в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря.

Смоленская икона «Умиление»

Другой вариант иконы Божией Матери «Умиление», как гласит предание, некогда была принесена из Грузии. Кем и когда, остаётся неизвестным. Иконографически образ отличается от основного типа написания. Пресвятая Богородица держит свои руки на груди, умиленно взирая на младенца Христа, Который лежит на ее коленях и в правой руке держит символ власти — державу.

В 1103 году икона «Умиление» была обретена в колодце (исторические подробности чуда не сохранились).

Широкую известность этот образ приобрел в начале 17 века. В течении полутора лет русские обороняли Смоленск от польских войск. Икона Пресвятой Богородицы находилась среди русских войск и перед ней регулярно служился молебен. После 1917 года образ был утрачен.

Список (копия) чудотворного образа сейчас хранится в Смоленске в Спасо-Окопном храме на месте земляных укреплений, построенных для обороны города в начале 17 века. 

День памяти Смоленской иконы «Умиление» — 1 апреля по новому стилю.

Серафимо-Дивеевская икона Пресвятой Богородицы «Умиление»

Серафимо-Дивеевский образ Пресвятой Богородицы «Умиление» иконографически отличается от одноименных икон. В нём прослеживается очевидное влияние западной живописной манеры. На иконе запечатлен момент сообщения архангелом Гавриилом благой вести Пресвятой Деве Марии о рождении Сына Божия. Ее руки скрещены на груди, а взор опущен вниз — в знак покорности воли Господней. Лик полон смирения, любви и нежности — умиление (что нашло отражение в названии образа). Над головой Пресвятой Богородицы написаны слова из акафиста (благодарственно-хвалебного пения): «Радуйся, Невесто Неневестная!»

Эта икона была келейным образом святого Серафима Саровского на протяжении всей его монашеской жизни. Маслом от неугасимой лампады преподобный помазывал приходивших к нему верующих, после чего они получали исцелений от своих недугов. Дивеевская икона Богоматери была написана предположительно в конце 18 века, сведения об иконописце отсутствуют.

По завещанию святого Серафима Саровского икона «Умиление» была передана в Дивеевскую женскую обитель (1833 год). В 1902 году российский император Николай II пожертвовал для иконы золотой оклад и серебряную лампаду. К этому времени относится написание точных списков (копий).

В 1927 году Дивеевской монастырь закрыли. Чудотворную икону игуменья Александра отдала на сохранение благочестивым людям в город Муром. Этот образ был передан патриарху Московскому и всея Руси Алексию II в 1991 году. Сейчас икона находится во Владимирской церкви (Московская Патриаршая резиденция). В пятую субботу Великого поста, когда отмечается Похвала Пресвятой Богородице, Дивеевскую икону выносят на поклонение верующим.

Ее чтимый список хранится в Серафимо-Дивеевском монастыре (Нижегородская область). Дни памяти этого образа приходятся на 1, 10 августа, 22 декабря по новому стилю.

Чудеса от иконы Божией Матери «Умиление»

В 1999 году у жительницы поселка Локоть Брянской области Натальи на обложке старого календаря замироточило изображение Дивеевской иконы Божией Матери «Умиление». Известие об этом чуде быстро распространилось, за помощью к Пресвятой Богородице стали обращаться больные.

У жительницы Брянска, готовившейся к операции с онкологическим диагнозом, после чтения акафиста и помазания истекающим от иконы мира на повторном УЗИ опухоль не обнаружили. По настоянию врача она все же согласилась на хирургическое вмешательство. В результате на месте предполагаемой опухоли обнаружили только небольшую язвочку.

В 2017 году жительница города Самара получила исцеление от заболеваний желудка и поджелудочной железы. Это случилось после того, как она стала молиться пред иконой Богородицы “Умиление” и добавлять себе в пищу по капле масло от лампады из поселка Локоть Нужно помнить, что чудесное масло можно взять не всегда, а молиться можно всегда и Господь подаст Свою помощь)

Икона «Умиление»: в чем помогает

В чем помогает икона Божией Матери «Умиление», о чем молятся перед ней? Традиционно верующие обращаются к этому образу за помощью в защите от неприятелей (врагов). Также молитва перед этим чудотворным образом помогает в решении конфликтных ситуаций, исцелении от недугов. Главное обращаться с глубокой верой к Первообразу, к Милостивой Помощнице и Заступнице, Пресвятой Богородице.

Молитва

О, Пресвятая Дево Богородице, Христа Царя и Бога нашего Мати, умиления сокровище и милости источниче, душеспасительных даров подательнице и скорбящих душ благодатная утешительнице!

К Тебе с любовию припадаем и пред святою иконою Твоею молимся: умоли, Владычице, возлюбленнаго Сына Твоего Христа Бога нашего помиловати и спасти нас, погибающих во гресех, вдохни в души наша покаяние искреннее и умиление богоугодное. Слезами очистительными омый нас от скверны греховныя и яви чисты и непорочны рабы Христовы. Вся благопотребная житию временному и вечному спасению нашему милостивно, Госпоже, нам даруй. Мир умири, святую обитель сию добре сохрани, безмятежие и изобилие плодов земных нам низпосли и на кончине живота нашего не лиши нас Матерняго Твоего заступления и помощи, да предстательством Твоим безбедно прейдем мытарства воздушная и сподобимся унаследовати Царство Небесное.

Ей, Царице всеблагая, всех радостей радосте и всего мира христианскаго утешение, помози нам ныне и тогда, егда наипаче помощи Твоея святыя востребуем, и спаси нас Матерними Твоими молитвами ко Христу Богу, Емуже со Отцем и Святым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь

К Богородице со умилением припадем, вси грехми обремененнии, чудотворную Ея икону Умиления облобызающе и вопиюще со слезами: Владычице, приими моление недостойных раб Твоих и подаждь нам, просящим, велию Твою милость.

Кондак

Юже подражая неплодную смоковницу, аз, окаянный, умиления плода отнюд не приношу и посечения страшуся, но, взирая к чудотворней иконе Твоей Умиления, Владычице, стеню от сердца и вопию: умилися, Благосердая, и мне, окамененному сердцем, благоволи подати душевное и сердечное умиление.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим.

Елеуса — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Запрос «Умиление (иконографический тип)» перенаправляет сюда; см. также другие значения.

Елеу́са (греч. Ελεούσα — милостивая, милующая от έλεος — сострадание, сочувствие), Элеуса, Умиление — один из основных типов изображения Божией Матери в русской иконописи. Богородица изображается с Младенцем Христом, сидящим на Её руке и прижимающимся щекой к Её щеке. На иконах Богородицы Елеусы между Марией (символом и идеалом рода человеческого) и Богом-Сыном нет расстояния, их любовь безгранична. Икона прообразует крестную жертву Христа Спасителя как высшее выражение любви Бога к людям.

В греческом искусстве данный иконографический тип именовался чаще Гликофилуса (греч. Γλυκοφιλούσα — сладко любящая), что иногда переводят как Сладколобзающая или Сладкое лобзанье.

Можно перечислить следующие чтимые иконы Богородицы, относимые к типу Елеуса: Владимирская, Донская, Феодоровская, Ярославская, Почаевская, Жировицкая, Гребневская, Ахренская, Взыскание погибших, Дегтярёвская икона и др.

К сокращённому, оплечному варианту Елеусы (в большинстве случаев изображение Богородицы поясное) относятся Корсунская икона и икона Пресвятой Богородицы «Игоревская», перед которой в последние минуты жизни молился великий князь Киевский Игорь Ольгович.

Икона «Серафимово Умиление»

В византийской стенной росписи также можно встретить ростовые изображения Богородицы, близкие типу Елеусы.

Разновидностью икон Богородицы Елеусы считают иконографический тип «Взыграние Младенца», особенностью которого является касание ручкой Младенца лика Богородицы. К данному типу относятся такие иконы, как: Киккская (Киккотисса) или Яхромская.

Кроме того, эпитеты «Елеуса» или «Умиление» изредка могут присваиваться разнородным изображениям, отличным от описанных выше иконографических схем.

Икона «Умиление» из Дивеева[править | править код]

В частности, одной из главных святынь Дивеевского монастыря является икона «Умиление» — на ней Богородица изображена без младенца[1]. Икона была главной святыней Троицкого собора монастыря[2], перед ней молился и скончался Серафим Саровский, отчего её также называют «Серафимово Умиление»[3]. Он называл её «Всех радостей Радость», а елеем из лампады, горевшей перед иконой, помазывал больных[2][4]. По его завету после его кончины образ был передан саровским игуменом Нифонтом в Мельничную общину[2]. После закрытия монастыря игумения Александра (Траковская) со сестры увезла образ в Муром[2]. После её смерти монахиня Мария (Баринова) с благословения патриарха Пимена передала икону протоиерею Виктору Шиповальникову, а в 1991 году — патриарху Алексию II[2]. С тех пор образ находится в домовом храме резиденции Святейшего Патриарха, а в правом киоте Троицкого собора Дивеевского монастыря находится его чудотворный список[2].

как молиться Божией Матери и о чем просить

Тип и икона Богоматери «Умиление» — одно из самых ярких и трогательных изображений Богородицы. Они обладают очень большой силой, поэтому молитвы к ним всегда сильны.

Есть несколько способов изображения Девы Марии на иконах. К одному из основных относится так называемая икона «Умиление», или «Елеус». На них пресвятая Богородица изображена с Младенцем на руках, заботливо склонившись к Нему. Младенец же соприкасается с Нею Щекой и ладонью. Но есть и отличающиеся изображения, также называемыми «Умилением». Изображения Девы Марии и младенца считаются необходимыми для верующих семей, поэтому икона «Умиление» буквально должна быть в вашем доме, как и некоторые другие. Чем же сильно это изображение, и о чем молить Богоматерь, что отображена на этой иконе?

О чем молиться перед иконой «Умиление»?

Богоматерь — это наша заступница перед Господом. Ее обязательно просят об искуплении грехов, ведь всей своей земной жизнью она показала, насколько праведным может быть человек. Поэтому у Девы Марии также просят покровительства и защиты.

Еще одна сфера, на которую сильно может повлиять эта икона — примирение между двумя враждующими сторонами и защита правых. Богоматери можно молиться о разрешении конфликтов на всех уровнях: чтобы в семье отношения между домочадцами были хорошими, чтобы не происходило ссор и скандалов между близкими вам людьми и даже о том, чтобы прекращались военные конфликты.

Поскольку на иконах этого типа Богоматерь изображена на руках с младенцем, ее можно просить о семейном счастье, а особенно — о детях. Икона «Умиление» отображает момент счастья матери и ребенка, поэтому правильное обращение к Деве Марии может даровать долгожданную беременность. В любом из вышеперечисленного вам помогут сильные молитвы к Божией Матери. Конечно же, молиться желательно в церкви, но если вы сделаете это дома, то дело не станет менее благим.

Как правильно обращаться к Богоматери?

Помните, что ваша молитва должна быть не просто от чистого сердца. Молиться надо осознанно и с полной верой в силу молитвы. Можно сказать, что обращение к Деве Марии, как и ко всем святым и к самому Господу Богу, включает в себя раскаяние в грехах и только после этого — просьбу о чем-либо. Для этого совершенно не обязательно вспоминать все свои нехорошие дела. Важно обращаться смиренно и сдержано, как бы признавая грешность.

Сама по себе просьба должна быть именно просьбой. Ведь человек молится о том, что его волнует: желание мира во всем мире, проблема отсутствия детей или ссоры с родственниками. Обращайтесь к Божией Матери не так, как будто вы правы в споре (даже если это действительно так), а так, что вы хотите разрешить саму проблему и помириться.

Известные иконы Божией Матери «Умиление»

Икона Киккской Божией Матери: эта икона находится на острове Кипр и является его главным духовным достоянием. По преданию эта икона написана апостолом Лукой с самой Богородицы. Интересно, что ее практически всегда закрывает серебряный оклад и риза. Саму икону никто не видел практически с тех пор, как она была написана. Но она послужила образцом и примером для многих других православных икон. Дни празднования этой иконы — 25 ноября и 8 января.

Владимирская икона Божией Матери: к типу икон «Умиление» относится одна из самых почитаемых икон в России: икона Владимирской Божией Матери. Она тоже была написана евангелистом Лукой. В тогда еще Киевскую Русь эта икона попала из Византии в ХII веке. Она названа Владимирской, потому что ее перенес во Владимир Андрей Боголюбский. Когда он ехал на княжество, во сне ему явилась Божья Матерь, в честь которой великий князь построил не один монастырь и перенес столицу во Владимир. Икона не раз защищала град от иногородних захватчиков. Посвященный ей праздник отмечается 32 июня, 6 июля и 8 сентября. На данный момент икона находится в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее.

Икона «Умиление» Дивеевская : отличается от предыдущих двух икон своим изображением, хотя и называется «Умиление». На ней Дева Мария изображена со скрещенными руками в смиренной молитве, младенца на ее руках нет. Она принадлежала Серафиму Саровскому и находилась у него в келье. Перед иконой весела лампада с елеем, которым Серафим Саровский мазал больных для исцеления. Надо ли говорить, что Божья Матерь помогала всем просящим, и недуги сами отступали от людей. На данный момент оригинал иконы находится в домовом храме Патриарха Московского и Всея Руси. День этой иконы отмечается 1 и 10 августа.

Молиться очень важно. Одна из самых действенных молитв — это всегда обращение к Ангелу-хранителю. Наш бесплатный тест поможет вам узнать, как он вас оберегает и что для этого делает. Желаем вам добра, и не забывайте нажимать на кнопки и

Икона «Умиление» Божией Матери: значение и молитва

 1. Как появилась чудесная икона «Умиление»?
 2. Иконографическое толкование – что символизирует образ?
 3. Икона Божией Матери «Умиление»: о чем молятся перед образом
 4. Молитва к Божьей Матери «Умиление»

В современном прагматичном мире так не хватает искренности, доброты, милосердия и сострадания. Именно эти чувства демонстрирует реликвия, о которой пойдёт речь в нашей статье. Как была явлена икона «Умиление», значение, в чём помогает образ – читайте, и узнаете!

Как появилась чудесная икона «Умиление»?

Согласно преданию, первый её список был выполнен на холсте, натянутом на полированную кипарисовую доску. Это произведение принадлежало преподобному Серафиму Саровскому – чудотворцу и прозорливцу, жившему в 1759-1833 г. В подарок к иконе он получил в октябре 1902 года лампаду из серебра от великого императора Николая II. Подвижник очень любил эту реликвию, называя её «Радость всех Радостей». Св. Серафим прославился своим истовым подвижническим служением, многими чудесами, исцелениями и пророчествами, а также добротой и истинно христианской любовью ко всем, кто обращался к нему за советом. «Христос воскресе, радость моя!» – вот как старец приветствовал каждого, кто входил в его бедную келью. Возле образа постоянно горела лампадка, маслом из которой праведник благословлял всех, кто к нему приходил. Сохранились свидетельства об исцелениях и духовных прозрениях, произошедших после такого помазания.

После смерти Серафима Саровского – а преставился он, стоя на коленях перед святыней – слава о ней быстро распространилась. По названию основанной старцем обители реликвия стала именоваться «Умиление» Серафимо-Дивеевская икона.

Церковь Большого Петергофского дворца

 

Теперь оригинал чудотворного образа хранится в патриаршей церкви и ежегодно выставляется в московском Богоявленском храме для поклонения. Также существует множество списков святыни, в том числе и выполненные из натурального полесского янтаря – приобрести их Вам поможет наш интернет-магазин. Лучащаяся мягким золотистым сиянием икона станет Вашим оберегом, утешит, поддержит в сложную минуту и направит на верный путь.

Серафимо-Дивеевская икона «Умиление»

Иконографическое толкование – что символизирует образ?

На этой реликвии запечатлена Дева Мария, услышавшая радостную весть, что ей суждено родить Сына Божьего, которую принёс Ей архангел Гавриил. Светлое и одухотворённое выражение Её благого лика, молитвенно опущенные глаза, лёгкий наклон головы и сложенные на груди руки – всё в образе проникнуто смирением, кротостью и целомудрием.

Святыня являет верующим образчик возвышенных стремлений и чувств, высшей покорности Божьей воли – не слепого следования приказу, а осознанного и беспечального принятия своей судьбы. Есть в изображении и намёк на то счастье, которое испытывает любая мать. Именно поэтому в домашних иконостасах многих женщин традиционно присутствует «Умиление» – икона Божией Матери. О чём молятся перед реликвией? Читайте об этом ниже.

Икона Божией Матери «Умиление» из янтаря

Икона Божией Матери «Умиление»: о чем молятся перед образом

Смиренно принимать все ниспосланные Господом радости и печали, уповать на Него и поверять Спасителю все свои мысли, намерения и поступки – вот чему учит икона «Умиление». Значение её многогранно – она утешает, наставляет в ложную минуту, спасает от апатии, неверия и отчаяния, помогает преодолеть скорбь и депрессию, дарит новые силы. Кроме того, созерцание нежного и трогательного лика Богородицы очищает человеческую душу, помогает избавиться от цинизма, очерствения и равнодушия.

Но всё же чаще всего эту святыню дарят представительницам прекрасного пола. Девочка, девушка, женщина или мать – склоняться перед реликвией может кто угодно, главное – истовая вера, с которой возносится молитва. Сохранение доброго нрава, чистоты и целомудрия, исцеление от различных заболеваний, участие в судьбе детей – вот лишь малая часть того, в чём помогает икона.

Популярные товары

Псково-Печерская икона «Умиление» — Википедия

Эта статья — об иконе из Псково-Печерского монастыря. О других иконах со словом «Умиление» в названии см. Умиление (икона).

Пско́во-Печерская ико́на Бо́жией Ма́тери «Умиле́ние» — икона Божией Матери, почитаемая как чудотворная в Русской Церкви.

Икона считается списком с иконы Божией Матери «Владимирская» и относится к иконописному типу Елеуса. Находится в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря[1], а в Успенском храме монастыря хранятся два чтимых списка этой иконы[2].

Икона эта в Печерской летописи называется ещё Владимирской, так как она есть список с известной чудотворной Владимирской иконы Божией Матери, которая владимирским князем Андреем Боголюбским была привезена из Киева в 1154 году во Владимир (на Клязьме), а 26 августа 1395 года великим князем Василием Дмитриевичем перенесена была в Москву в Успенский собор.

Список был сделан в 1521 году благочестивым иноком Арсением Хитрошем. В Псково-Печерский монастырь принесена в 1529—1570 годах купцами Василием и Феодором во время игуменства преподобного Корнилия. С тех пор не один раз являла икона свою милость и чудодейственную помощь православному русскому народу.

В 1524 году во Пскове и окрестных землях появились сообщения о чудесных исцелениях, приписываемых иконе:

Не только православным подаёт Богоматерь исцеления, но и от иноверных, сиречь от латин немецкия земли, приходящим с верою к Пречистой Богородице и к чудотворному Её образу, подает исцеление[3].

Особую известность и почитание по всей России она приобрела, после того как, по преданию, Богородица через эту свою икону избавила Псков от осады войсками польского короля Стефана Батория. В 1581 году польский король Стефан Баторий обстрелял город Псков калёными ядрами с колокольни Мирожского монастыря, одно из них попало в икону Божией Матери, поставленную на забрале стены, и «тихо паде пред иконою», не повредив не только её, но и окружающих её защитников города. Поражение под Псковом вынудило Речь Посполитую заключить с Россией перемирие. В память чудесного избавления Пскова от осады икона при царе Феодоре Иоанновиче была украшена жемчугом и каменьями — алмазами, изумрудами, яхонтами, аметистами[4].

В 1812 году во время вторжения в Россию Наполеон занял Полоцк, угроза снова нависла и над Псковом. 7 октября по старому стилю среди войск I корпуса был совершён крестный ход с иконой, и в тот же день русские войска отбили Полоцк. В память об этом событии в Псково-Печерской обители был возведён новый храм в честь Святого Архистратига Михаила, а указанный чудотворный образ был помещён у правого клироса[4]. Именно с этого времени празднуется 7 октября память иконы.

По молитвам перед этой иконой не раз получали исцеление слепцы. Так, 28 мая 1587 года, когда икона Умиления Божией Матери была во Пскове, вдова Мария Терентьева с Подкопорья, из-за Невы, не видевшая два года девять месяцев, помолившись перед этой иконой в соборном храме Живоначальной Троицы, шла за иконой к печерскому подворью и вдруг прозрела. 26 марта 1603 года, по молитве перед этой иконой, получил прозрение крестьянин Потапий Григорьев, Луцкого уезда, Надвинского стана, бывший слепым шесть лет. По молитве перед этой иконой почти в то же самое время получил исцеление боярский сын Иван Ступицын, у которого два года сведены были жилы левой руки[5].

Ежегодно, с 1892 года по 1914 год, в период с 8 по 30 сентября, Псково-Печерская чудотворная икона «Умиления» Божией Матери пребывала в Риге и была поднимаема почти во все православные рижские храмы и во многие частные дома[6].

С 4 по 25 ноября 2018 года в Манеже икона была представлена для поклонения верующим, стала центральным и самым древним произведением на экспозиции «Россия — моя история»[4].

О Преблагословенная Дево Богородице Владычице! Мати всех страждущих и болезнующих сердцем! Страны нашея и града Защитнице! Обители Псково-Печерския красото и славо! Призри на нас смиренных, обремененных грехи многими, отягченных скорбьми и печалями, и с сокрушением и слезами взирающих на пречистый лик Твой, в чудотворней иконе явленный. Сохрани от всякаго зла святую обитель сию, юже преподобный Корнилий со старцы Марком и Ионою Тебе вручи и всех в вере и надежде подвизающихся в ней. Спаси и град сей, и вся люди, правоверно живущия и к Тебе прибегающия, от нашествия иноплеменных, от всякаго страха и труса, от мора и глада, от злых человек и всяческой скорби. Приникни к нам милосердием Твоим, яко ликом Твоим Божественным любезно приникла еси к ланите Богомладенца. Согрей нас дыханием Твоея любве и никогда же отступай от нас, ни в сей жизни, ни в будущей да чающе Твою всесильную Материнскую помощь, сподобимся безбедно дойти вечныя жизни и прославлять Небеснаго Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимаго Бога, во веки веков. Аминь.

К Богородице со умилением припадем, вси грехми обремененнии, чудотворную Ея икону Умиление облобызающе и вопиюще со слезами: Владычице, приими моление недостойных раб Твоих и подаждь нам, просящим, велию Твою милость.

 • София Снессорева (составитель). Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных её икон, чтимых Православною Церковью, на основании Священного Писания и церковных преданий, с изображениями в тексте праздников и икон Божией матери. — Репринтное воспроизведение издания с издания 1898 года (СПб). — Ярославль: Верхняя Волга, 2001. — С. 275—278, 335-336, 403.

Смотрите также

Описание: